Siirry suoraan sisältöön

Säännöt

Etusivu » Suomen Onkologiayhdistys » Säännöt

Säännöt

Yhdistyksen säännöt

SUOMEN ONKOLOGIAYHDISTYS,
FINSK FÖRENING FÖR ONKOLOGI,
FINNISH SOCIETY FOR ONCOLOGY
-nimisen yhdistyksen säännöt (17.3.94; muutettu 9.11.95; muutettu 10.4.14; muutettu 27.8.2021)

1 §
Yhdistyksen nimi on Suomen Onkologiayhdistys r.y., Finsk Förening för Onkologi r.f., englanniksi epävirallisesti Finnish Society for Oncology Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää syöpään liittyvää tutkimusta ja kehittää syövän hoitoa sekä toimia syöpätautien ja sädehoidon alalla työskentelevien henkilöiden tieteellisenä yhdistyksenä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. seuraa syöpätautien tieteellistä tutkimusta;
 2. suunnittelee ja toteuttaa syöpätauteihin liittyvää koulutusta ja edistää tieteellistä tutkimustoimintaa Suomessa;
 3. järjestää alueellisia ja valtakunnallisia koulutustilaisuuksia sekä osallistuu aktiivisesti kansainväliseen syöpätautien tieteelliseen tutkimustoimintaan sekä pitää yhteyksiä muualla toimiviin tieteellisiin syöpätautijärjestöihin;
 4. toimii yhteistyössä muiden tieteellisten ja koulutuksellisten järjestöjen kanssa

Toimintaansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä panna toimeen varainkeräyksiä ja arpajaisia saatuaan siihen asianmukaisen luvan. Yhdistys voi jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön tai koulutukseen.

3 §
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä syöpätautien tai syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri tai henkilö, joka on valittu alan erikoistumiskoulutusohjelmaan. Yhdistykseen voivat liittyä myös sädehoidon alalla toimivat sairaalafyysikot. Yhdistyksen hallitus voi kutsua tai hyväksyä muitakin kuin edellä tarkoitettuja syöpätautien ja sädehoidon alalla toimivia henkilöitä varsinaisiksi jäseniksi kahden jäsenen suosituksesta. Hallitus voi kutsua kunniajäseniä. Hallitus voi hyväksyä myös kannatusjäseniä.

4 §
Yhdistyksen jäsen on velvollinen maksamaan vuosikokouksen päättämän jäsenmaksun ja kannatusjäsen kannatusjäsenmaksun. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksusta.

5 §
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja neljä (4) jäsentä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet valitsee vuosikokous. Samalla valitaan hallitukseen kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että puolet heistä on vuosittain erovuorossa. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan.

6 §
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi

 • Tilintarkastus:
  • Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Silloin kun tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varantilintarkastajaa ei tarvitse valita.
 • Toiminnan tarkastus:
  • yhdistykselle voidaan valita toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tarkastajille viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Edellinen koskee myös toiminnantarkastajaa, jos sellainen on valittu.

7 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja. Yhdistyksen hallitus voi määrätä jonkun hallituksen jäsenen toisen hallituksen jäsenen kanssa yhdessä merkitsemään yhdistyksen nimen.

8 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä elo-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

9 §
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu toimitetaan viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta jäsenille sähköpostilla sekä julkaisemalla se yhdistyksen kotisivulla.

10 §
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. yhdistyksen edellisen vuoden toimintakertomus ja mahdolliset toimenpiteet sen johdosta;
 2. tilintarkastajan kertomus, toiminnantarkastajan kertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja rahastonhoitajalle; sekä
 3. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet ja varajäsenet erovuotoisten tilalle;
 4. valitaan seuraavaksi vuodeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, sekä tarvittaessa toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
 5. määrätään jäsenmaksujen suuruudet;
 6. käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja tähän perustuva talousarvio; sekä
 7. muut asiat, jotka hallitus tai joku yhdistyksen jäsen haluaa käsiteltäväksi. Jäsenen tekemä ehdotus tulee toimittaa hallitukselle kirjallisesti heinäkuun 15. päivään mennessä.

11 §
Yksittäisellä jäsenellä on halutessaan mahdollisuus osallistua vuosikokoukseen etänä, reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteyttä käyttäen. Päätöksen yhdistyksen kokouksissa tehdään avoimilla äänestyksillä, ellei joku yhdistyksen jäsenistä vaadi suljettua lippuäänestystä. Etäyhteydellä osallistuvilla on mahdollisuus osallistua vian avoimeen äänestykseen. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi henkilövaalissa arpa.

12 §
Päätös yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta voidaan tehdä, jos muutos- tai purkamisehdotus on tullut kokouksessa hyväksytyksi vähintään ¾ enemmistöllä annetuista äänistä.

13 §
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksen kokouksen päätöksellä yhdistyslaissa mainituin perustein. Yhdistyksen jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on jättänyt kaksi perättäistä jäsenmaksua maksamatta.

14 §
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle tai muulle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle edistämään syöpätautitutkimusta. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Nämä päivitetyt säännöt; hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 27.8.2021 Tampereella; Yhdistysrekisteriin hyväksytty 21.12.2021.

Hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 10.4.2014 Jyväskylässä;
Yhdistysrekisteriin hyväksytty 15.10.2014
Nämä uudet säännöt; hyväksytty Yhdistyksen kokouksessa 9.11.1995 Kuopiossa;
Yhdistysrekisteriin hyväksytty 22.10.1996.
(Alkuperäiset säännöt rekisterinumerolla 160419 hyväksytty 17.03.1994)